БЕОГРАДСКИ КРУГ КРЕДОМ


CIP - Katalogizacija u publikaciji
Narodna biblioteka Srbije, Beograd

82

     БЕОГРАДСКИ круг кредом : лист Друштва
Књижевника Београда / главни и одговорни уредник
Зоран Илић. - Год. 1, бр. 1 (мај 2018)-    . - Београд :
Друштво Књижевника Београда, 2018-     

(Младеновац : Пресинг). - 29 x 11 cm

ISSN 2620-0236 = Београдски круг кредом
COBISS.SR-ID 264014348

Уредници

Београдски круг кредомБКК број 1

"Београдски круг кредом" је други часопис Друштва књижевника Београда. У њему и часопису "Београдске балканске вертикале" сви чланови ДКБ имају шансу да се искажу на адекватан начин. Као круг кредом, свако може да остави свој траг у времену.
Излажење првог броја промовисали смо 15.5.2018.

БКК број 2 (јун 2018)БКК број 3 (септембар 2018)

Нема коментара:

Постави коментар